Súčasná medicína vie pomerne úspešne liečiť fibriláciu predsiení. Dôležité je v v tomto prípade zachytiť toto ochorenie včas. Neliečená fibrilácia predsiení môže spôsobiť:

 • úmrtie

 • cievnu mozgovú príhodu

 • zvýšiť počet hospitalizácií

 • viesť ku vzniku srdcového zlyhania

 • viesť k poklesu kognitívnych funkcií a vývoju demencie

 • a celkovo zhoršuje kvalitu života pacienta

V liečbe fibrilácie predsiení sa v súčasnosti aplikuje integrovaný prístup, kedy sa pacient aktívne zúčastňuje na diagnostike a liečbe fibrilácie predsiení.

Liečba fibrilácie predsiení má niekoľko pilierov

I. Prevencia cievnej mozgovej príhody

II. Kontrola srdcovej frekvencie a kontrola srdcového rytmu

III. Manažment konkomitantných kardiovaskulárnych (i nekardiovaskulárnych) ochorení

I. Prevencia cievnej mozgovej príhody u pacientov s fibriláciou predsiení

Antikoagulačná liečba môže u pacientov s fibriláciou predsiení zabrániť väčšine ischemických cievnych mozgových príhod a môže im predĺžiť život. Na predchádzanie vzniku cievnej mozgovej príhody vám lekár môže predpísať orálnu antikoagulačnú liečbu, ako prevenciu pred vznikom krvných zrazenín, ktoré môžu následne spôsobiť cievnu mozgovú príhodu. Pred inicáciou liečby lekár stanoví u pacienta s fibriláciou predsiení riziko cievnej mozgovej pomocou rizikového skóre. Rizikové skóre zahŕňa rizikové faktory (prítomnosť srdcového zlyhávania, artériová hypertenzia, vek >65/75 rokov, diabetes mellitus, predchádzajúca cievna mozgová príhoda, pohlavie- ženské). Ak má pacient klinické rizikové skóre 2 a viac u mužov a 3 alebo viac u žien, jedná sa o pacienta, ktorý bude jednoznačne benefitovať z antikoagulačnej liečby. Samozrejme rozhodnutie o iniciácii antikoagulačnej liečby je individuálne a zahŕňa dôsledné zváženie rizika a prínosu pre pacienta.

Perorálna antikoagulačná liečba v súčasnosti má dve možnosti: antagonisty vitamínu K a non vitamín K dependentné antikoagulanciá. V uvedenej indikácii je preto nedostatočné užívanie antiagregačnej liečby.

1. Antagonisty vitamínu K (VKA)

Antagonisty vitamínu K sú chemicky nazývané aj kumaríny alebo kumarínové deriváty. V klinickej praxi sa využívajú už vyše 60 rokov. Klinické štúdia potvrdili, že antagonisty vitamínu K oproti placebu redukujú relatívne ročné riziko cievnej mozgovej príhody až o 68%! Liečba antagonistami vitamínu K má však svoje úskalia. Napriek tomu sa celosvetovo používa. Najobávanejšou komplikáciou je intrakraniálne krvácanie.

2. Non vitamín K dependentné orálne antikoagulanciá (nové perorálne antikoagulanciá, NOAK)

Praktické nevýhody spojené s používaním antagonistov vitamínu K viedli k vývoju novšej generácie liekov, ktoré sú minimálne rovnako účinné a bezpečné ale nevyžadujú laboratórne monitorovanie a úpravu dávok. Nazývajú sa nové perorálne antikoagulanciá (NOAK) alebo aj tzv. priame perorálne antikoagulanciá.

V súčasnosti majú svoje indikácie iba u pacientov s tzv. nevalvulárnou fibriláciou predsiení. V podmienkach Slovenskej republiky platí indikačné obmedzenie na použitie preparátov NOAK.

II. Kontrola srdcovej frekvencie a kontrola srdcového rytmu pri fibrilácii predsiení

 

Majte svoj pulz pod kontrolou. O stratégii kontroly srdcovej frekvencie alebo kontroly srdcového rytmu rozhodne Váš ošetrujúci lekár.

Kontrola srdcovej frekvencie pri fibrilácii predsiení

Akútnu alebo dlhodobú kontrolu srdcovej frekvencie možno dosiahnuť liekmi, ktoré spomaľujú rýchlu činnosť srdca. Optimálna frekvencia srdca u pacientov s fibriláciou predsiení nie je známa, no dôkazy naznačujú, že kontrola srdcovej frekvencie (pokojová srdcová frekvencia <110/min) je akceptovaná, Malo by sa vyhnúť bradykardii.

Kontrola rytmu pri fibrilácii predsiení

Obnovenie a udržanie sinusového rytmu je súčasťou manažmentu fibrilácie predsiení u vhodných pacientov. Na obnovenie sinusového rytmu možno použiť:

 • antiarytmiká (lieky, ktoré upravujú poruchy srdcového rytmu)
 • elektrickú kardioverziu (elektrický výboj)

Súčasná medicína však pozná aj ďalšie možnosti liečby fibrilácie predsiení okrem medikamentóznej liečby. Ako sú to:

 • elektrický šok alebo kardioverzia, ktorým sa navodí normálny pravidelný srdcový rytmus
 • katétrová ablácia, čo je katetrizačný zákrok, pri ktorom lekári cielene zmenia elektrické vlastnosti drobných oblastí v srdcovej predsieni, ktoré sú zodpovedné za vznik a udržiavanie fibrilácie predsiení
 • u pacientov, ktorí majú fibriláciu predsiení a podstupujú operáciu srdca z iných dôvodov, sa môže tiež vykonať ablácia v srdcovej predsieni na otvorenom srdci

Pokiaľ vám lekár zistí fibriláciu predsiení, vykoná u vás podrobnejšie vyšetrenie. Pri ňom stanoví, či je u vás možnosť ukončiť fibriláciu predsiení, čí máte pridružené choroby, ktoré je potrebné liečiť a stanoví vaše riziko vzniku mozgovej cievnej príhody.

Katétrová ablácia je katétrová liečebná metóda. Jej cieľom je predísť šíreniu elektrických impulzov z pľúcnych žíl do predsiene. Pľúcne žily sú veľké krvné cievy, ktoré privádzajú krv z pľúc do ľavej predsiene. Pľúcne žily sú primárnym zdrojom elektrických impulzov, tzv. spúšťačov, vyvolávajúcich fibriláciu predsiení. Ablačná technika odporúčaná na dosiahnutie tohto cieľa sa nazýva izolácia pľúcnych žíl. Počas postupu sa na prerušenie (abláciu) týchto abnormálnych elektrických dráh a zabránenie tomu, aby ďalej vyvolávali fibriláciu, používajú katétre, ktorými sa aplikuje teplo alebo chlad do oblasti vústenia pľúcnych žíl do ľavej predsiene. Podľa toho sa volajú dve hlavné metodiky: kryoablácia (kryo) a rádiofrekvenčná (RF) ablácia.

Rádiofrekvečná izolácia pľúcnych žíl: katétrom zavedeným do vústenia pľúcnych žíl do ľavej predsiene sa  aplikuje rádiofrekvečný prúd. Jeho pôsobením vzniká lokálne zohriatie katétra a následne tkaniva. Tým sa preruší elektrické vedenie a nepriaznivé spúšťače fibrilácie predsiení, nachádzajúce sa v pľúcnych žilách, sa odizolujú.

Kryoablácia pľúcnych žíl: Pomocou kryobalóna sa cez nafukovací balónik privádza do tkaniva chladiaca látka, ktorá ho zmrazí a zničí neželané elektrické obvody, ktoré sa podieľajú na fibrilácii predsiení. Od jej schválenia v Európe v roku 2005 sa kryobalónová technológia použila na liečbu viac než 370 000 pacientov na 1 600 pracoviskách na celom svete. Pomocou katétrovej ablácie možno fibriláciu predsiení úspešne vyliečiť.

Katétrová ablácia môže zlepšiť kvalitu vášho života a odstrániť alebo zmierniť nepríjemné príznaky fibrilácie predsiení, ako je dýchavičnosť, únava alebo slabosť. Viac informácií nájdete aj tu.

 

III. Manažment konkomitantných kardiovaskulárnych (i nekardiovaskulárnych) ochorení

Vedie tiež k redukcii symptomatickej záťaže fibrilácie predsiení a vedie k uľahčeniu udržiavania srdcového rytmu. Ide o

 • dôslednú liečbu artériovej hypertenzie

 • dôslednú liečbu srdcového zlyhávania

 • dôslednú liečbu koronárnej choroby srdca

 • liečbu hyperlipoproteinémie

 • liečbu diabetes mellitus

 • liečbu pľúcnych ochorení

 • liečbu obličkových ochorení

 • liečbu ochorení štítnej žľazy

 • redukciu telesnej hmotnosti

 • potreba pravidelného cvičenia s miernou intenzitou